Fohlen 2021

Harvey, Inka, Jimoh, Kojo, Lancelot, Mayla

Fohlen 2020

Franzi, Gwenhwyfar

Fohlen 2019

Eternity

Fohlen 2018

Ambra, Bento, Cleo, Dana